support & service

+977 9840 310 399

working time

MON – FRI: 08:00 – 05:00

Speakers

 

-Prof. Dr. Sangeeta Singh

-Ar. Anju Malla Pradhan

-Dr. Sumitra Amatya

-Dr. Prasida Khanal

-Prof. Dr. Sudarshan Raj Tiwari

-Dr. Bijay K Shrestha

-Prof. Dr. Bharat Sharma

-Dr. Rajesh Dhakal

-Er. Jitendra Bothra

-Dr. Jagdish Chandra Pokharel

-Dr. Mahendra Subba

-Ar. Kishore Thapa

-Prof. Dr. Tej Karki

-Dr. Bharat K. Poudyal

-Er. Suresh Prakash Acharya

-Dr. Prachanda Man Pradhan

-Dr. Partha Mani Parajuli

-Dr.Douglas Ragan (United Nations)

-Dr. Aromar Revi (UN-SDSN)

-Dr.Dipan Bose (World Bank)